Sure Start Maternity Grant ( SSMG )

โดย: ส้ม [IP: 185.51.134.xxx]
เมื่อ: 2023-08-09 14:19:59
Sure Start Maternity Grant ( SSMG ) มีไว้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการมีลูกใหม่ ในการเรียกร้องSSMG ผู้ปกครองต้องแสดง หลักฐานรับรองการตั้งครรภ์หรือการคลอดจากแพทย์ ซึ่งอาจเป็นMAT B1 ควรส่ง การตั้งครรภ์  MAT B1พร้อมกับ Sure Start Maternity Grant (SF100) เมื่อมีการเรียกร้อง ในฐานะแพทย์ คุณอาจถูกขอให้แสดงMAT B1หรือหลักฐานอื่นที่ได้รับการรับรองเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์หรือการคลอด

ชื่อผู้ตอบ: